ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นไปตามความในมาตรา 10 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในปีพ.ศ.2543 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขึ้น  เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อม สนับสนุน การเรียนการสอน การจัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษาภายในจังหวัด (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2543)

               ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2543  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้มีการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  อาคารบุญประเสริฐเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ได้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานไปอยู่ที่สำนักงานประถมศึกษาอำเภออุทัย ใช้ชั้นล่างของอาคารแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องธุรการ  ห้องผู้อำนวยการ และห้องประชุม  ซึ่งในส่วนของห้องประชุมนั้นได้ทำเป็นห้องที่ใช้ในการให้บริการนักเรียนด้วย  ต่อมาในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2550  ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งอีกครั้งโดยในครั้งนี้ได้ขอรับบริจาคสถานที่มาจากกรมธนารักษ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับคำสั่งให้ยุบไปแล้ว โดยมีเนื้อที่ 3 ไร่ 27 ตารางวา  และได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งอยู่ที่ 14 หมู่ 5 ตำบลหันตรา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556

ชื่อ-ตำแหน่ง และระยะการดำรงตำแหน่ง ของผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 

(1ชื่อ-สกุล นายสุรพล เสนบุญ      ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2545  ถึง พ.ศ. 2558

(2) ชื่อ-สกุล นายชนะ สุ่มมาตย์      ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ 2562

(3) ชื่อ-สกุล นางอำไพพิศ บุนนาค ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน