ภาพกิจกรรม
3 พฤษภาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 2 รูป / ดู 18 ครั้ง )
28 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู 20 ครั้ง )
25 เมษายน 2565 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
( จำนวน 2 รูป / ดู 19 ครั้ง )
18 เมษายน 2565 จัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"รุ่นที่ 2
( จำนวน 2 รูป / ดู 23 ครั้ง )
6 เมษายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู 20 ครั้ง )
29 มีนาคม 2565 จัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
( จำนวน 3 รูป / ดู 20 ครั้ง )
17-18 มีนาคม 2565 นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
( จำนวน 2 รูป / ดู 21 ครั้ง )
16 มีนาคม 2565 นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 70 ครั้ง )
1 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กชายอนัญณัฐพงศ์ บุญเลิศ
( จำนวน 2 รูป / ดู 18 ครั้ง )
24 กุมภาพันธ์ 2564 ประเมินข้าราชการครู เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ นางสาวบุศยา รวมดอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 16 ครั้ง )