ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบ 1.2 แบบขอใช้ห้องประชุมเล็ก Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.72 KB 789
แบบ 1.3 แบบขอใช้หอประชุม Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.63 KB 360
แบบ 1.4 แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ระหว่างคาบ พักเที่ยง Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 368
แบบ 1.5 แบบขอยืมวัสดุ อุปกรณ์งานบริการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 400
แบบ 1.6 แบบขอซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.93 KB 369
แบบ 1.7 แบบขอใช้ DLTV Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.67 KB 419
แบบ 1.8 แบบรายงานความสะอาดห้องเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 388
แบบ 1.9 แบบรายงานความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.96 KB 372
แบบสำรวจการรับสมัครนักเรียนเรียนรวม RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.77 KB 528
เอกสารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.75 KB 327
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.04 KB 328
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.26 KB 324
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 328
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.63 KB 335
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.66 KB 332
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.13 KB 223
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.31 KB 230
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.45 KB 228
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.97 KB 232
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.29 KB 233
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.26 KB 233
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.56 KB 226
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.87 KB 21
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.73 KB 23
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.75 KB 20
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 18
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.02 KB 17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.63 KB 31
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลอง ประจําเดือนกันยายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.43 KB 14
งานสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก
รวมโปรแกรมและเอกสารงานบริการสื่อ(ลิงค์โหลด Google Drive) 467
คู่มือการใช้โปรแกรม IEP Online ฉบับปรับปรุง 2564 (ลิงค์ Goolgle Drive) 438
เล่มรายการสื่อ สำนัก ปี2021 (Google Drive) 217
ทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม
ใบสมัครทุนคุณพุ่ม-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 620
หนังสือรับรองสำหรับผู้นำชุมชนหรือข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 420
หนังสือรับรองสำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.59 KB 387
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.92 KB 438
เอกสารหลักสูตร
(ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 422
(ร่าง) คู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘_1 (โหลด2ไฟล์ ก่อนแตกไฟล์) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 358
(ร่าง) คู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘_2 (โหลด2ไฟล์ ก่อนแตกไฟล์) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 358
(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 457
(ร่าง)โปรแกรมการพัฒนาทักษะดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 399
(ร่าง)แนวทางการใช้ โปรแกรมการพัฒนาทักษะดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 456
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 446
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางบกพร่องทางการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐_1 (โหลด2ไฟล์ ก่อนแตกไฟล์)) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 366
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางบกพร่องทางการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐_2 (โหลด2ไฟล์ ก่อนแตกไฟล์) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 368
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 495
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.32 MB 533
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลพิการซ้อน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐_1 (โหลด4ไฟล์ก่อนแตกไฟล์) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 351
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลพิการซ้อน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐_2 (โหลด4ไฟล์ก่อนแตกไฟล์) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 351
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลพิการซ้อน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐_3 (โหลด4ไฟล์ก่อนแตกไฟล์) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 347
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลพิการซ้อน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒๕๖๐_4 (โหลด4ไฟล์ก่อนแตกไฟล์) RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.11 KB 362
เอกสารกลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพ
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 331
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 318
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 56
งานสวัสดิการ
ส.1 ใบสมัครกองทุนสวัสดิการฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.33 KB 158
ส.2 ใบเพิ่มหุ้น และยินยอมให้หักเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.29 KB 156
ส.3 ใบขอกู้กองทุนสวัสดิการฯ อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.34 KB 167
ส.4.1 สัญญาเงินกู้สามัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.88 KB 158
ส.4.2 สัญญากู้เงินกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127 KB 149
ส.5 สัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.26 KB 165
ส.6 ใบลาออกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114 KB 145