คณะผู้บริหาร

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอชิรา อุ่นแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวณัฏฐภัณย์ ไชยเขียวแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ/ควบคุมภายใน

นายดนัย บุญไวย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวบุศยา รวมดอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนิพารัตน์ การันต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวหัทยา เวชการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพ

นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ