ข้าราชการ

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอชิรา อุ่นแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวหัทยา เวชการ
ครูชำนาญการ

นางสาวบุศยา รวมดอน
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูม
ครู

จ่าสิบตรีเอกชัย ลิโก
ครู

นายดนัย บุญไวย์
ครู

นางสาวนิพารัตน์ การันต์
ครู

นางวิจิตรา คงเกตุ
ครู

นางรัชดา เรืองปราชญ์
ครู

นางสาวเจนจิรา หวานจริง
ครู

นางสาวพัชรา หงส์จันดา
ครู

นายกร พานิชเจริญ
ครู

นายชลธี วิเศษศิริ
ครู

นางสาวพัชราภา ศรีม่วง
ครู

นางสาวชลธิชา นาประสิทธิ์ชัย
ครู

นางณิชาพรรณ เตชะ
ครู

นางสาวพัชรินทร์ บุญฤทธิ์
ครู

นางสาวณัฏฐภัณย์ ไชยเขียวแก้ว
ครู

นายชญานิน อินทร์นวล
ครู

นางสาวภัชญณัญ ภัทรพนาสกุล
ครู

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ อุสส่าห์กิจ
ครู

นายตุลวรรธน์ อินตุ่น
ครู

นางสาวณชบงกช รื่นริด
ครู

นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์
ครู

นางนิ่มนวล มูลมณีย์
ครู

นางรุ่งทิพย์ สงเคราะห์ธรรม
ครู

นางสาวณัฏฐา พรมวรรณา
ครู

นางมิ่งขวัญ สืบจันทา
ครู

นายอนุชาติ โรงสะอาด
ครู

นางสาวศรัญญา อุคำ
ครู

นางสาวศรินทรรัตน์ สกุลปทุมทอง
ครู

นางสาวศศิธร ชมภู
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุบำเพ็ญ
ครู

นางสาวศิรภัสสร เกิดเนตร
ครู

นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
ครู

นางสาวสถาพร จันทรา
ครู

นางสาวมัทนา ทองบุ
ครู

นายวศิน โพธิคุณ
ครู

นางสาววลัยพร ภู่ระย้า
ครูผู้ช่วย

นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรม
ครูผู้ช่วย

นางฐิติชญาณ์ ยอดรัก
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาสินี รื่นพานิช
ครูผู้ช่วย

นางฐิติพร ดอนชัย
ครูผู้ช่วย

นายแสนภูมิ แสนคำ
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ ต๊ะตา
ครูผู้ช่วย

นางพัทธนันท์ สันติไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรกนก หวังไพรเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางณิชกานต์ แป้นเกิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวอลิตา วงค์ชัย
ครูผู้ช่วย

นายภณภู สังข์งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยกร กำเนิดเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภารัตน์ แผนสันเที๊ยะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาคร ไชยมงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ ชาติไทย
ครูผู้ช่วย

นายจตุพร หอมนาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพรรณ อรุณ​ประเสริฐ​
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรัญญา วงศ์เครือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวผ่องพรรณ แก้วแสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรหมรี โวหาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศน์ธิตา ตาลงามดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชาภัทร สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุส ชมชื่นใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชานันท์ นนทะสัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลรัตน์ ฆ้องชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพลอยฑิรา ชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริวิมล สุขจิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญา แซ่ตั๊น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิตา หมีทองหลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธาพร สุนทรธนาโชติ
ครูผู้ช่วย