ข้าราชการ

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอชิรา อุ่นแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวหัทยา เวชการ
ครูชำนาญการ

นางสาวบุศยา รวมดอน
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูม
ครู

นายดนัย บุญไวย์
ครู

นางสาวนิพารัตน์ การันต์
ครู

นางวิจิตรา คงเกตุ
ครู

นางรัชดา เรืองปราชญ์
ครู

นางสาวเจนจิรา หวานจริง
ครู

นางสาวพัชรา หงส์จันดา
ครู

นายชลธี วิเศษศิริ
ครู

นางสาวพัชราภา ศรีม่วง
ครู

นางสาวชลธิชา นาประสิทธิ์ชัย
ครู

นางณิชาพรรณ เตชะ
ครู

นางสาวพัชรินทร์ บุญฤทธิ์
ครู

นางสาวณัฏฐภัณย์ ไชยเขียวแก้ว
ครู

นายชญานิน อินทร์นวล
ครู

นางสาวภัชญณัญ ภัทรพนาสกุล
ครู

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ อุสส่าห์กิจ
ครู

นายตุลวรรธน์ อินตุ่น
ครู

นางสาวณชบงกช รื่นริด
ครู

นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์
ครู

นางนิ่มนวล มูลมณีย์
ครู

นางรุ่งทิพย์ สงเคราะห์ธรรม
ครู

นางสาวณัฏฐา พรมวรรณา
ครู

นางมิ่งขวัญ สืบจันทา
ครู

นายอนุชาติ โรงสะอาด
ครู

นางสาวศรัญญา อุคำ
ครู

นางสาวศรินทรรัตน์ สกุลปทุมทอง
ครู

นางสาวศศิธร ชมภู
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุบำเพ็ญ
ครู

นางสาวศิรภัสสร เกิดเนตร
ครู

นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
ครู

นางสาวสถาพร จันทรา
ครู

นางสาวมัทนา ทองบุ
ครู

นายวศิน โพธิคุณ
ครู

นางสาววลัยพร ภู่ระย้า
ครู

นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรม
ครู

นางฐิติชญาณ์ ยอดรัก
ครู

นางสาววิลาสินี รื่นพานิช
ครู

นางฐิติพร ดอนชัย
ครู

นายแสนภูมิ แสนคำ
ครู

นายจิรวัฒน์ ต๊ะตา
ครู

นางพัทธนันท์ สันติไพร
ครู

นางสาวกรกนก หวังไพรเจริญ
ครู

นางณิชกานต์ แป้นเกิด
ครู

นางสาวอลิตา วงค์ชัย
ครู

นายภณภู สังข์งาม
ครู

นางสาวกัลยกร กำเนิดเพชร
ครู

นางสาววิภารัตน์ แผนสันเที๊ยะ
ครู

นางสาวกัญญารัตน์ ชาติไทย
ครู

นางสาวสาคร ไชยมงคล
ครูผู้ช่วย

นายจตุพร หอมนาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพรรณ อรุณ​ประเสริฐ​
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรัญญา วงศ์เครือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวผ่องพรรณ แก้วแสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรหมรี โวหาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชาภัทร สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุส ชมชื่นใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชานันท์ นนทะสัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลรัตน์ ฆ้องชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพลอยฑิรา ชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริวิมล สุขจิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญา แซ่ตั๊น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิตา หมีทองหลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวดุสิตา คำมีสีนนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา หมีทองหลาง
ครูผู้ช่วย