พนักงานราชการ

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายจิตติน จินตกานนท์
ครูผู้สอน

นางสาวธันยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ครูผู้สอน

นางสาวดวงฤทัย ชาวเพชร
ครูผู้สอน

นางสาวพรทิพย์ ต้อยเส็ง
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐหทัย ผาคำ
ครูผู้สอน

นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์
ครูผู้สอน

นางสาวนฤมล สุขประเสริฐ
ครูผู้สอน

นางสาวมณีรัตน์ เบ็ญมาส
ครูผู้สอน

นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
ครูผู้สอน

นางสาวสิราวรรณ เจริญศิลป์
ครูผู้สอน

นางหิรัณย์พร สมบัติทวี
ครูผู้สอน

นางสาวธิราพร มีสา
ครูผู้สอน

นางสาวรัตนกร กันทะชุมภู
ครูผู้สอน

นายวีระพงษ์ สุนทรเจริญนนท์
ครูผู้สอน