พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางปาริชาติ โพสาราช
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางปฐมา มีศิริ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาวรุ่งทิพย์ แพรงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาววาสนา เทพไทย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาววนิดา จงเทพ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาวอรวรรณ สอนสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาวปวีณา ดีดวงพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาวสุรัชดา คงอาษา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาววนิดา คุ้มชาติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาวสาวิตรี เอี่ยมเมี้ยน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาวบุษรินทร์ รื้อยอด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.พระนครฯ

นางสาวจารุวรรณ สว่างอารมณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.นครหลวง

นางสาวรัชณีกรณ์ วงศ์พยัค
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.นครหลวง

นางสาวสมิตานัน หมื่นระวัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.นครหลวง

นางวรัญญา สีหนุ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.ท่าเรือ

นางสาวอัจฉรา แช่มเอี่ยม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.ท่าเรือ

นางนภวรรณ เกตุประดิษฐ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.ภาชี

นางบุพผา บุญชาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.ภาชี

นางสาวเตือนจิตต์ ชัยมาต
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางไทร

นายบุญมา ชะนะฤทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางไทร

นางสาวชนภา ตรีเจตน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.เสนา

นางสาวจริยาภรณ์ อุดหนุนเผ่าพงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.เสนา

นางสาวอรุณยุพา คำชื่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางซ้าย

นางสาวณัฐชา นุชชัยนาท
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.ลาดบัวหลวง

นายจักรฤช ไกรลักษณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางปะหัน

นางสาวนิตยา พานมะลิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บ้านแพรก

นางสาวธิวดี ประดับสน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางปะอิน

นางสาวบุศกร รักแจ้ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางปะอิน

นางสาวอนุษบา สังฆะมัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางปะอิน

นางสาวช่อรดา เพ็ชรกระจ่าง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.วังน้อย

นางสาวสุภาพร นะมั่งทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.วังน้อย

นางสาวนิภัทรา มณีขำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.วังน้อย

นางศิริพร ถาวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.มหาราช

นางอโนทัย เทียนทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.บางบาล

นางสาวอรุณี แสนสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.ผักไห่

นายกวีพัฒน์ คงสมปราชญ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.อุทัย