พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิตติศักดิ์ บุญเลี้ยง
นักการภารโรง

นางขนิษฐา สุนทรศิริ
คนงาน

นายเหมันต์ สุรินต๊ะ
คนงาน

นายวีระพงษ์ สุนทรเจริญนนท์
ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล