พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิตติศักดิ์ บุญเลี้ยง
นักการภารโรง

นางขนิษฐา สุนทรศิริ
คนงาน

นางสาวชุติกาญจน์ ปรากฎผล
ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

นายไกร ณัฐธยาห์
คนงาน