เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวชุติกาญจน์ ปรากฏผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ