ผลงานวิจัย ปี 2564
ผลการส่งเสริมทักษะการระบายสีภาพเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของนักเรียนบกพร่องทาง สติปัญญา (อ่าน 156) 14 พ.ค. 65
การแก้ปัญหาเด็กไม่รู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10 โดยใช้ชุดการสอนการรู้ค่าจำนวนตัวเลขของนักเรียนออทิสติก (อ่าน 219) 14 พ.ค. 65
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีผลต่อการนั่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านสังคม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 152) 14 พ.ค. 65
การศึกษาความสามารถในการแกะกระดุมของนักเรียนพิการซ้อนโดย ใช้ชุดฝึกการแกะกระดุม (อ่าน 154) 14 พ.ค. 65
การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญา เรื่อง การสังเกตภาพตัดต่อของเด็กออทิสติก โดยใช้ชุดภาพตัดต่อผลไม้ (อ่าน 168) 14 พ.ค. 65
ผลการพัฒนาการด้านสังคม เรื่องการติดกระดุมของนักเรียนออทิสติกของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ชุดฝึกการติดกระดุม (อ่าน 131) 14 พ.ค. 65
การพัฒนาการออกเสียงคำพยางค์เดียวโดยใช้ชุดการสอนสรรค์สร้างคำพูดของเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 121) 14 พ.ค. 65
ผลของการใช้ชุดฝึกการทำความสะอาดซักเสื้อผ้า โดยใช้เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 129) 14 พ.ค. 65
การศึกษาผลการใช้บัตรภาพการสื่อสารในการพัฒนาภาษาของเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 124) 14 พ.ค. 65
ผลของการใช้สื่อแสงสอนสีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสีโดยการจาแนกสีสาหรับเด็กที่ มีความบกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 120) 14 พ.ค. 65
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการใช้แรงเสริมสำหรับนักเรียนพิการซ้อน เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญา เรื่องการปฏิบัติตามคำสั่ง (อ่าน 122) 14 พ.ค. 65
ผลการใช้ชุดกิจกรรมหอคอยแห่งบารามอสในการส่งเสริมทักษะการใช้มือในการ หยิบจับ วัตถุอย่างละเอียดในเด็กที่มีพัฒนาการการใช้มือที่ต่ำกว่าวัย (อ่าน 121) 14 พ.ค. 65
การศึกษาการอ่านพยัญชนะไทยของนักเรียนมีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้ชุดฝึกการอ่านพยัญชนะไทย (อ่าน 129) 14 พ.ค. 65
ผลการพัฒนาความสามารถในการบอกชื่อสีของนักเรียนที่มีความบกพร่องทา สติปัญญาโดยใช้สื่อวงล้อ ๗ สี (อ่าน 129) 14 พ.ค. 65
การใช้บัตรภาพแสนสนุกเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด (การออกเสียงที่ถูกต้อง) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 125) 14 พ.ค. 65
การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกกล่องหรรษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 121) 14 พ.ค. 65
ผลการใช้ชุดการสอนใช้สมุดภาพคำศัพท์ตามหมวดหมูในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนา ทักษะการออกเสียง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 126) 14 พ.ค. 65
การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมติดกระดุม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 148) 20 เม.ย. 65
การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกพฤติกรรมการทำงานบ้าน เรื่องการล้างจานที่มีผลต่อความสามารถในการล้างจานของเด็กออทิสติก (อ่าน 142) 20 เม.ย. 65
การศึกษาผลการใช้ชุดการอ่านสระเสียงยาวพาเพลินเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการเพื่อ การดำรงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 139) 20 เม.ย. 65
ผลของการใช้อุปกรณ์บริหารมือต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน พิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 134) 20 เม.ย. 65
การพัฒนาความคล่องแคล่วของมือโดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันสำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 137) 20 เม.ย. 65
ผลการใช้ชุดฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เรื่องการรับประทานอาหาร สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา โดยใช้หลักการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) และจัดการเรียนการสอนด้วยหลัก 3 R ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 122) 20 เม.ย. 65
การลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของบุคคลออทิสติกโดยใช้สื่อทางสายตา (Visual Support) (อ่าน 137) 20 เม.ย. 65
การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา การอ่านออกเสียงตามภาพสัญลักษณ์ของเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้สมุดฝึกอ่านภาพแบบพกพา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 122) 20 เม.ย. 65
ผลการพัฒนาทักษะการออกเสียง 1 พยางค์ของเด็กออทิสติกโดย ใช้ชุดกิจกรรมการออกเสียง 1 พยางค์ (อ่าน 131) 20 เม.ย. 65
การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้ชุดสื่อนิทาน (อ่าน 118) 20 เม.ย. 65
ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมกายภาพบำบัดด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา โดยใช้ถุงกรวดหรรษาในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา (อ่าน 121) 20 เม.ย. 65
การจัดการพฤติกรรมการทิ้งตัวต่อการเผชิญสถานณ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางด้านสติปัญญาโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (อ่าน 121) 20 เม.ย. 65
การศึกษาการพัฒนากำลังกล้ามเนื้อแขนขวา โดยใช้ชุดฝึกเทคนิค PNF ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หน่วยบริการนครหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 132) 20 เม.ย. 65